imieniny: Wincenty, Wodzisław
2019-07-19

Zadania MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski


Główne cele:

1. Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób nie posiadających lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, a także osobom, które wymagają okresowego wsparcia.

3. Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie.

4. Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie.

5. Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Zadania gminy realizowane przez MOPS:

1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

2. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej.

3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

8. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.

9. Praca socjalna.

10. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

11. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

12. Dożywianie dzieci.

13. Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

14. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

15. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.

16. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

17. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

18. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.

19. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

20. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

21. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

22. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

23. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

24. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Pomocy społecznej udziela się  osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. Ubóstwa.

2. Sieroctwa.

3. Bezdomności.

4. Bezrobocia.

5. Niepełnosprawności

6. Długotrwałej lub ciężkiej choroby.

7. Przemocy w rodzinie.

8. Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

9. Bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

10. Braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze.

11. Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy.

12. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

13. Alkoholizmu lub narkomanii.

14. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

15. Klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00 zł.

2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,00 zł.

3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej.