imieniny: Wincenty, Wodzisław
2019-07-19

Świadczenia rodzinne

System świadczeń rodzinnych oparty jest o zasadę pomocniczości, uwzględniającą regułę, że osobami w pierwszej kolejności zobowiązanymi do łożenia na utrzymanie dzieci są ich rodzice.

W przypadku, gdy ich środki i uprawnienia są niewystarczające do wychowania i utrzymania dzieci, przysługuje pomoc państwa w postaci świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne są obligatoryjnymi świadczeniami udzielanymi na roczne okresy zasiłkowe. Obecnie okres zasiłkowy rozpoczyna się od 1 listopada i kończy z dniem 31 października następnego roku.

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

– z tyt. urodzenia dziecka,

– z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

– z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

– z tyt. samotnego wychowywania dziecka,

– z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

– z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

– z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego,

– z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na dojazdy lub zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła),

– zasiłek pielęgnacyjny,

– świadczenie pielęgnacyjne,

– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka finansowana ze środków budżetu państwa,

– zapomoga uchwalona i wypłacana przez gminę ze środków własnych gminy,

– świadczenia opiekuńcze.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1. Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka.

2. Opiekunowi faktycznemu dziecka.

3. Osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek przysługuje wskazanym osobom do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy kalendarzowych, 36 miesięcy (jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu) lub 72 miesięcy jeżeli opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym (posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Ponadto osoba ubiegająca bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego musi pozostawać w stosunku pracy przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.