imieniny: Wincenty, Wodzisław
2019-07-19

Projekt systemowy

Czym jest projekt systemowy?


Koncepcja projektu systemowego polega na dofinansowaniu środkami programu operacyjnego zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych.

Priorytet VII POKL: Promocja integracji społecznej

Projekty w Priorytecie VII służą rozwijaniu aktywnych form integracji społecznej i umożliwianiu dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawie skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie (Działanie 7.1). Poprawianiu dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijaniu sektora ekonomii społecznej (Działanie 7.2). Wsparciu dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich (Działanie 7.3).

Projekty realizowane w Priorytecie VII są kierowane głównie do osób długotrwale bezrobotnych, niezatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, osób powracających na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich, osób po pięćdziesiątym roku życia (50+), młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, bezdomnych, uchodźców, cudzoziemców, członków mniejszości etnicznych i narodowych, osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, osób po zwolnieniu z zakładu karnego, uzależnionych, poddających się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu, otoczenia osób wykluczonych społecznie, partnerów społecznych i gospodarczych, podmiotów ekonomii społecznej, mieszkańców gmin wiejskich, miejsko –wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalnych i podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Poddziałanie 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Realizacja projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej jest ukierunkowana na rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, (w tym: indywidualne programy wychodzenia z bezdomności) oraz programy aktywności lokalnej obejmujące:

– wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia,  oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy

– usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy

– rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy

– upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej).

Grupy docelowe

Uczestnikami projektów mogą być osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej (lub kilku) grup: osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia); osoby bezdomne; osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi; osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakończenia; ośrodki pomocy społecznej i ich pracownicy; młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym; inne jednostki pomocy i integracji społecznej.

Formy wsparcia

Ośrodki pomocy społecznej realizują część projektu systemowego w Poddziałaniu 7.1.1 w zakresie rozwoju form aktywnej integracji za pomocą następujących narzędzi:

– kontrakt socjalny,

– program aktywności lokalnej,

– program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji kontraktów socjalnych oraz programów aktywności lokalnej pracownik socjalny oraz inni projektodawcy mogą stosować, i finansować, zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Zestaw ten nazywa się zbiorczo – instrumentami aktywnej integracji.

Instrumenty aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy:

1. Instrumenty aktywizacji zawodowej.

2. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej.

3. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej.

4. Instrumenty aktywizacji społecznej.

W przypadku realizacji kontraktu socjalnego lub innych narzędzi aktywnej integracji sfinansowaniu mogą podlegać również: koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), poniesione przez osobę będącą stroną kontraktu socjalnego lub inną, objętą narzędziem aktywnej integracji.