imieniny: Wincenty, Wodzisław
2019-07-19

Projekt systemowy MOPS

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim w 2010 roku kontynuuje realizację projektu „Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia życiowej samodzielności”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Środki na jego realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu miasta.

Celem głównym Projektu jest poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w rodzinach z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, oraz poprawa sytuacji otoczenia tych osób, zapewnienie dostępu do kształcenia, podnoszenia kwalifikacji i zatrudnienia oraz podwyższenie statusu społecznego, integracja społeczna, poprawa relacji i więzi rodzinnych. Cel główny osiągany będzie poprzez realizację celów szczegółowych, do których zaliczyć można:

1. Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w mieście Tomaszów Lubelski.

2. Motywowanie do aktywności zawodowej i aktywności społecznej.

3. Zwiększenie potencjału osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

4. Zwiększenie potencjału kadrowego Ośrodka poprzez zatrudnienie nowego pracownika socjalnego.

W ramach projektu realizowane są dwie formy działania: Program Aktywności Lokalnej dla rodzin niepełnych oraz z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz kontrakty socjalne z osobami bezrobotnymi.

Program Aktywności Lokalnej Miasta Tomaszów Lubelski pn. Aktywizacja rodzin niepełnych i z problemami opiekuńczo – wychowawczymi określa kierunki działań zmierzających do poprawy sytuacji bytowej rodzin z terenu miasta w sferze świadomości swych praw i obowiązków, poprawy zdolności do odpowiedzialności za los swój i los najbliższych członków rodziny, poprawy więzi rodzinnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych rodzin.

PAL jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2005 – 2020 w kwestii zapobiegania problemom wynikającym z dysfunkcjonalności rodzin oraz bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, a także w kwestii wspierania wysiłków ukierunkowanych na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z założeniami PAL, wsparciem objęto 12 rodzin, z których dzieci uczęszczają na Świetlicę Środowiskową „Krokus”. Celem grup wsparcia jest integracja dzieci i rodziców/opiekunów, poprawa więzi rodzinnych, pobudzanie aktywności i poczucia pewności siebie, tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i przyjaźni oraz promocja prorodzinnego stylu życia.

Drugą grupę uczestników stanowią osoby bezrobotne w wieku aktywności zawodowej, które mają problemy z podjęciem zatrudnienia z powodu kwalifikacji niedostosowanych do obecnych potrzeb lokalnego rynku pracy lub nie posiadają kwalifikacji zawodowych. Wsparciem będzie objętych 18 osób. Wobec uczestników zostaną zastosowane edukacyjne i społeczne instrumenty aktywnej integracji w formie kursów i szkoleń oraz praca socjalna w celu podniesienia poziomu poczucia wartości uczestników projektu.

Planowane są między innymi kursy: opiekunka do osób starszych i dzieci, sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, prawo jazdy kategorii B, kucharz małej gastronomii, kosmetyczka z elementami wizażu, makijażu i stylizacji paznokci, kelner – barman.

W ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej partycypuje w opłatach za opiekę nad dziećmi w przedszkolu  dla rodziców, którzy uczestniczą w kursach i szkoleniach.

Galeria:
PAL w ramach projektu systemowego – spotkanie organizacyjne
Kolonie profilaktyczne dla dzieci w ramach PAL
Spotkanie organizacyjne z uczestnikami kursu na opiekunkę do osób starszych w ramach projektu systemowego – 2010 rok
Kurs florystyczny w ramach projektu systemowego – 2010 rok