imieniny: Jonasz, Mateusz
2017-09-21

Paczki żywnościowe

Paczki Żywnościowe

DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

Polski Czerwony Krzyż informuje, że pozyskało z Banku Żywności w Lublinie produkty żywnościowe w formie paczek dla osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Tomaszów Lubelski.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazana dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności dla statusu osób najbardziej potrzebujących, tj. spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł. dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Kościuszki 24 (za budynkiem TOMSPIN)

wyłącznie alfabetycznie (nazwisko) wg ustalonego poniżej harmonogramu:

06 czerwca 2017 r. – A-J

07 czerwca 2017 r. – K-O

08 czerwca 2017 r. – P-Ś

14 czerwca 2017 r. – T-Z

(21 czerwca osoby, które nie odebrały wcześniej)

w godzinach 10:00 – 15:00

Podstawa wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości oraz dostarczenie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

O kolejnych terminach wydawania żywności informować będziemy na bieżąco.

Polski Czerwony Krzyż zaprasza do udziału w cyklicznych działaniach dotyczących zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

 

Informacja dotycząca wypłat świadczeń w m-cu kwietniu 2017 r.

W miesiącu kwietniu 2017 roku wypłaty świadczeń wychowawczych (500 plus) należnych za miesiąc kwiecień będą realizowane w dniu 12.04.2017 r., wypłaty świadczeń rodzinnych – w dniu 13.04.2017 r., natomiast wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą realizowane dnia 24.04.2017 r.

 

Świadczenia z pomocy społecznej: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne i świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) z Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” będą realizowane w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim od dnia 12 kwietnia 2017 roku.

Dzień wiedzy nt. autyzmu

Ustawa „Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860), matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 4.000,00 zł.

Świadczenie jest niezależne od dochodu rodziny dziecka niepełnosprawnego. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

W celu uzyskania świadczenia należy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami w postaci:

  1. zaświadczenia potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisu nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko),
  2. zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Ustawa przewiduje również wsparcie poprzez zapewnienie dostępu rodzinom, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo będzie dotyczyło realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Będzie mogła ona skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej. Powyższe poradnictwo dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym wymagane zaświadczenie, koordynowane będzie przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r.poz.575 i 1583). Koordynacja ta ma polegać na opracowywaniu katalogu wsparcia możliwego do uzyskania oraz występowaniu przez asystenta rodziny w ich imieniu do odpowiednich podmiotów, w celu umożliwienia skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia. Wniosek o uzyskanie wsparcia składa się do Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

druk wniosku

Informacja dotycząca wypłaty świadczeń wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelski informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych (500 plus) należnych za m-c luty 2017 r. została zrealizowana dnia 23 lutego 2017 r. Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych za m-c luty 2017 r. została zrealizowana dnia 24 lutego 2017 r.