imieniny: Roman, Ludomir
2017-02-28

Terminy wypłat świadczeń z MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelski informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych (500 plus) będzie realizowana od dnia 19.12.2016 r. Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie realizowana od dnia 20.12.2016 r.

Protokół z wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do przygotowania i realizacji projektu Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

protokol

Apel_Zima 2016_2017

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Miasta Tomaszów Lubelski

 

            W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Miasta Tomaszów Lubelski, zwracamy się do Państwa z apelem
o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób, zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.

Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy,

prosimy sygnały te kierować do odpowiednich służb:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim – 84 665 97 94
  • Straż Miejska w Tomaszowie Lubelskim – 84 664 48 07
  • Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim – 997 lub112
  • Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Tomaszowie Lubelskim – 998 lub 112
  • Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Lubelskim 999
  • Lubelski Urząd Wojewódzki – bezpłatny telefon interwencyjny tel. 987
  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach – tel. 84 661 95 87
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim – tel. 84 663 42 98

Ponadto został uruchomiony dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego
telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych –
  782 869 888

 

Licząc na współpracę, mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

            Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa lubelskiego dostępne są w siedzibie w/w instytucji oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej UW w Lublinie pod adresem: http://www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osob-bezdomnych

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Konkurs nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne

Konkurs nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16

Miasto Tomaszów Lubelski/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

 

w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146), występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w latach 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”.

więcej »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W TOMASZOWIE  LUBELSKIM

ogłasza w dniu  12 października 2016 r. o godzinie 1000

 

II publiczny przetarg ustny

na sprzedaż używanego samochodu osobowego marki Matiz Daewoo 0.8 KAT

Nr rejestracyjny – ZMO 3906, Rok produkcji – 1999, Przebieg – 114 436 tys. km, Kolor – orange copper metalik

 

Warunki przetargu :

1. Cena wywoławcza brutto –  1.350,00 zł.

2. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej najpóźniej na godzinę przed przetargiem w wysokości – 200 zł.

3. Wysokość postąpienia nie mniej niż 15,00 zł.

4. Samochód można oglądać w dni robocze w godzinach od 10oo do 14oo, Papieża Jana Pawła II 12 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 84 665 97 94.

 5. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w każdym jego stadium bez podania  przyczyn.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim ulica Papieża J. Pawła II 12, pokój nr 6. Bliższe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 1, ul. Papieża J. Pawła II 12 lub telefonicznie pod nr 84 665 97 94.

 

Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać dowód osobisty oraz dowód wpłaty, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwa
i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

Wadium będzie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny pojazdu.

Jeśli nabywca nie ureguluje należności w ciągu do 3 dni od daty przetargu, wówczas wadium przepada. Sprzedawca nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.