imieniny: Wincenty, Wodzisław
2019-07-19

Dokumenty programowe

O Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację PO Kapitał Ludzki, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym 9,7 mld euro (85%) to wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, na lata 2007 – 2013 a pozostałą część (15%) stanowić będą środki krajowe. EFS wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. PO KL będzie służył przyspieszeniu rozwoju społeczno – gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Wyzwania te to: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. W ramach komponentu centralnego (Priorytety I-V) wsparcie realizowane będzie głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego (Priorytety VI-IX), zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i poszczególnych grup społecznych. Realizacja Priorytetu X Pomoc techniczna pozwoli na sprawne wdrażanie i monitorowanie postęp ów realizacji Programu oraz promocję Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych Priorytet ów PO KL (Instytucjami Pośredniczącymi) są:

1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Priorytety I i II).

2. Ministerstwo Edukacji Narodowej (Priorytet III).

3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Priorytet IV).

4. Dla Priorytetu V Dobre rządzenie nie wyznaczono Instytucji Pośredniczącej – działaniami będzie zarządzać Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

5. Samorządy Województw (Priorytety VI-IX).

Priorytety PO KL realizowane centralnie:

1. Zatrudnienie i integracja społeczna.

2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.

3. Wysoka jakość systemu oświaty.

4. Szkolnictwo wyższe i nauka.

5. Dobre rządzenie.

Priorytety PO KL realizowane regionalnie:

1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

2. Promocja integracji społecznej.

3. Regionalne kadry gospodarki.

4. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

5. Pomoc techniczna. Priorytet, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przepisy prawne:

1. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy  Rodzinie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej  K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.

3. Plan Działania dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dnia 20 lutego 2009 r.

5. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2008 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 września 2008 r. w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów  operacyjnych.

7. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 sierpnia 2007 r. w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy  ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

8. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 9 czerwca 2008 r.

9. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z późniejszymi zmianami.

10. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm.

11. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym z późn. zm.

12. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z późn. zm.

13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.

14. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z późn. zm.

15. Ustawa a dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.

16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm.