imieniny: Daniel, Dalida
2018-07-21

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Konkurs nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne

Konkurs nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16

Miasto Tomaszów Lubelski/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

 

w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146), występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w latach 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”.

więcej »

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – protokół z wyboru koordynatora projektu „Aktywni bez barier”

protokół z wyboru koordynatora ABB

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

więcej »

Informacja o wyborze oferty dotycząca zapytania ofertowego PS.4351.2.10.2014

więcej »

Informacja o wyborze oferty dotycząca zapytania ofertowego PS.4351.3.9.2014

więcej »