imieniny: Wincenty, Wodzisław
2019-07-19

Zadania MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski


Główne cele:

1. Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób nie posiadających lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, a także osobom, które wymagają okresowego wsparcia.

3. Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie.

4. Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie.

5. Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

więcej »