imieniny: Wincenty, Wodzisław
2019-07-19

Rekrutacja uczestników do projektu systemowego w 2013 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim prowadzi rekrutację osób do projektu systemowego pt. „Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia życiowej samodzielności”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej »

Projekt systemowy

Czym jest projekt systemowy?


Koncepcja projektu systemowego polega na dofinansowaniu środkami programu operacyjnego zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych.

Priorytet VII POKL: Promocja integracji społecznej

Projekty w Priorytecie VII służą rozwijaniu aktywnych form integracji społecznej i umożliwianiu dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawie skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie (Działanie 7.1). Poprawianiu dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijaniu sektora ekonomii społecznej (Działanie 7.2). Wsparciu dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich (Działanie 7.3).

Projekty realizowane w Priorytecie VII są kierowane głównie do osób długotrwale bezrobotnych, niezatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, osób powracających na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich, osób po pięćdziesiątym roku życia (50+), młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, bezdomnych, uchodźców, cudzoziemców, członków mniejszości etnicznych i narodowych, osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, osób po zwolnieniu z zakładu karnego, uzależnionych, poddających się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu, otoczenia osób wykluczonych społecznie, partnerów społecznych i gospodarczych, podmiotów ekonomii społecznej, mieszkańców gmin wiejskich, miejsko –wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, społeczności lokalnych i podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Poddziałanie 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Realizacja projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej jest ukierunkowana na rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, (w tym: indywidualne programy wychodzenia z bezdomności) oraz programy aktywności lokalnej obejmujące:

– wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia,  oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy

– usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy

– rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy

– upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej).

więcej »