imieniny: Wincenty, Wodzisław
2019-07-19

Projekt systemowy MOPS

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim w 2010 roku kontynuuje realizację projektu „Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia życiowej samodzielności”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Środki na jego realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu miasta.

Celem głównym Projektu jest poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w rodzinach z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, oraz poprawa sytuacji otoczenia tych osób, zapewnienie dostępu do kształcenia, podnoszenia kwalifikacji i zatrudnienia oraz podwyższenie statusu społecznego, integracja społeczna, poprawa relacji i więzi rodzinnych. Cel główny osiągany będzie poprzez realizację celów szczegółowych, do których zaliczyć można:

1. Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w mieście Tomaszów Lubelski.

2. Motywowanie do aktywności zawodowej i aktywności społecznej.

3. Zwiększenie potencjału osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

4. Zwiększenie potencjału kadrowego Ośrodka poprzez zatrudnienie nowego pracownika socjalnego.

więcej »