imieniny: Wincenty, Wodzisław
2019-07-19

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Szanowni Państwo

Informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy będą mogły ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia – zryczałtowanego dodatku energetycznego. Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

więcej »

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych.

2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszklanego.

3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących sie w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.

4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.

5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów.

Dadatek mieszkaniowy przysługuuje się osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich  uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innym osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Wydatkami są:

1. Czynsz.

2. Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych w spółdzielni mieszkaniowej.

3. Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną.

4. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego.

5. Inne niż wymienione pkt. 2 – 4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego.

6. Opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.

7. Wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczłtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków koszty poniesione z tytułu:

1. Ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

2. Opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje Burmistrz Miasta na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.