imieniny: Aniela, Leonard
2017-03-30

Dzień wiedzy nt. autyzmu

Ustawa „Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860), matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 4.000,00 zł.

Świadczenie jest niezależne od dochodu rodziny dziecka niepełnosprawnego. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

W celu uzyskania świadczenia należy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami w postaci:

  1. zaświadczenia potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisu nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko),
  2. zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Ustawa przewiduje również wsparcie poprzez zapewnienie dostępu rodzinom, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo będzie dotyczyło realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Będzie mogła ona skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej. Powyższe poradnictwo dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym wymagane zaświadczenie, koordynowane będzie przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r.poz.575 i 1583). Koordynacja ta ma polegać na opracowywaniu katalogu wsparcia możliwego do uzyskania oraz występowaniu przez asystenta rodziny w ich imieniu do odpowiednich podmiotów, w celu umożliwienia skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia. Wniosek o uzyskanie wsparcia składa się do Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

druk wniosku

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

Paczki Żywnościowe
DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

 

Polski Czerwony Krzyż informuje, że pozyskało z Banku Żywności w Lublinie produkty żywnościowe w formie paczek dla osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Tomaszów Lubelski.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazana dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności dla statusu osób najbardziej potrzebujących, tj. spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł. dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

Polski Czerwony Krzyż w Tomaszowie Lubelskim informuje, że żywność będzie wydawana od listopada 2016 r. do kwietnia 2017 r. cyklicznie

w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Kościuszki 24 (za budynkiem TOMSPIN)

wyłącznie alfabetycznie (nazwisko) wg ustalonego poniżej harmonogramu:

23 marca 2017 r. – A-J
24 marca 2017 r. – K-O
27 marca 2017 r. – P-Ś
28 marca 2017 r. – T-Z

(7 kwietnia osoby, które nie odebrały wcześniej)
w godzinach 9:00 – 14:00

Podstawa wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości oraz dostarczenie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

O kolejnych terminach wydawania żywności informować będziemy na bieżąco.

Polski Czerwony Krzyż zaprasza do udziału w cyklicznych działaniach dotyczących zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Informacja dotycząca wypłaty świadczeń wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelski informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych (500 plus) należnych za m-c luty 2017 r. została zrealizowana dnia 23 lutego 2017 r. Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych za m-c luty 2017 r. została zrealizowana dnia 24 lutego 2017 r.

Ogłoszenie rekrutacyjne

OŚRODEK  SZKOLENIA  ZAWODOWEGO

OCHOTNICZYCH  HUFCÓW  PRACY

                 22-600 Tomaszów Lubelski,  ul. Lwowska 120

tel. 502 032 088                                                                                                          e-mail:  osz.tomaszowlubelski@ohp.pl

 

 

Ośrodek  Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim funkcjonuje w ramach utrzymania rezultatów projektu  „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Jednostka świadczy usługi na rzecz młodzieży w zakresie organizowania kursów i szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie:

Spawacz TIG (141)- Spawanie łukowe nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Wiek 18-25 lat
  2. Osoba niepracująca i nieucząca się
  3. Która ukończyła naukę na poziomie: gimnazjum, szkoły zawodowej lub szkoły średniej

 

Szkolenie jest bezpłatne! Zwracane są koszty dojazdu. Gwarantujemy ubezpieczenie, wyżywienie oraz badania lekarskie za które uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 502-032-088 lub w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego ul. Lwowska 120, 22-600 Tomaszów Lubelski.