imieniny: Gerwazy, Protazy
2018-06-19

STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2017/2018

Informacja o udzieleniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski.

 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA :

– ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW SZKOLNYCH OD 01 LIPCA 2017 r. – według katalogu wydatków kwalifikowanych

W roku szkolnym 2017/2018 wnioski o stypendium szkolne należy składać od 1 września do 15 września 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Pomocy Społecznej – pokój nr 9.

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1943, ze zm.)

– oraz Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Stypendia socjalne dla uczniów 2017/2018

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2017/2018 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów, zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym niepełnosprawnościami sprężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może przekroczyć 514 zł na osobę w rodzinie (art. 8 ustaw
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 930 ze zm.)

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie Miasta Tomaszów Lubelski.

Stypendium nie przysługuje:

– uczniom klas zerowych,

– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta Tomaszów Lubelski

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2120 zł (rocznie)
 2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust.2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ze zm.)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek :

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

 1. wniosku zawierającego informacje potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
 2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
 3. zaświadczenia od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 930 ze zm.)
 4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku) uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomasowie Lubelskim
 5. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i osiąganych dochodach osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 6. decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim otrzymywanych świadczeniach (między innymi zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny) – do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 7. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych
 8. odcinek renty/emerytury
 9. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub decyzja o wysokości funduszu alimentacyjnego
 10. oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
 11. wyroków sądowych mówiących o wysokości zasadzonych alimentów lub decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim – fundusz alimentacyjny

Przy ponoszeniu wydatków oraz wystawianiu faktur/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z wydatkami kwalifikowanymi do stypendium szkolnego.

                        WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. PODRĘCZNIKI, ZESZYTY
 2. SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, ATLASY, TABLICE MATEMATYCZNE, LEKTURY SZKOLNE
 3. TORNISTER (PLECAK SZKOLNY)
 4. OBUWIE SPORTOWE NA W-F, STRÓJ NA W-F
 5. ZAKUP UBRANIA WYKORZYSTYWANEGO DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA UCZNIA SZKOŁY
 6. PIÓRNIK, ARTYKUŁY SZKOLNE (NP. BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRA, GUMKI,  TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA, itd.)
 7. TUSZE DO DRUKAREK, POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO (od września do czerwca), MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE
 8. KOMPUTER, OPROGRAMOWANIE, CZĘŚCI DO KOMPUTERA
 9. BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA, LAMPA BIUROWA
 10. STRÓJ GALOWY WYMAGANY PRZEZ SZKOŁĘ – po uprzednim uzgodnieniu z pedagogiem szkoły
 11. SPRZĘT MUZYCZNY – uczeń uczęszcza do klasy muzycznej
 12. SPRZĘT SPORTOWY – uczeń uczęszcza do klasy sportowej (np. piłki, rękawice piłkarskie, rolki, kimono, itp.)
 13. BASEN (strój kąpielowy, klapki, itp.)
 14. BILETY MIESIĘCZNE – IMIENNE
 15. OPŁATY: czesne, za zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych, za wycieczki szkolne

W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do instytucji kultury, wyjazdy do ,,zielonej szkoły” szkoła poprzez dostarczenie stypendyście ksera – oryginału faktury lub rachunku umożliwi rozliczenie z pobieranego stypendium.

Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, może potwierdzić szkoła do której uczęszcza uczeń.

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 obowiązują faktury za:

 1. zakup podręczników – od lipca 2017 r.
 2. pozostałe materiały szkolne od lipca 2017 r. – wg wykazu materiałów kwalifikowanych
 3. abonament internetowy