imieniny: Rafal, Marcin
2016-10-24

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Konkurs nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne

Konkurs nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16

Miasto Tomaszów Lubelski/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

 

w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146), występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w latach 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”.

więcej »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W TOMASZOWIE  LUBELSKIM

ogłasza w dniu  12 października 2016 r. o godzinie 1000

 

II publiczny przetarg ustny

na sprzedaż używanego samochodu osobowego marki Matiz Daewoo 0.8 KAT

Nr rejestracyjny – ZMO 3906, Rok produkcji – 1999, Przebieg – 114 436 tys. km, Kolor – orange copper metalik

 

Warunki przetargu :

1. Cena wywoławcza brutto –  1.350,00 zł.

2. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej najpóźniej na godzinę przed przetargiem w wysokości – 200 zł.

3. Wysokość postąpienia nie mniej niż 15,00 zł.

4. Samochód można oglądać w dni robocze w godzinach od 10oo do 14oo, Papieża Jana Pawła II 12 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 84 665 97 94.

 5. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w każdym jego stadium bez podania  przyczyn.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim ulica Papieża J. Pawła II 12, pokój nr 6. Bliższe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 1, ul. Papieża J. Pawła II 12 lub telefonicznie pod nr 84 665 97 94.

 

Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać dowód osobisty oraz dowód wpłaty, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwa
i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

Wadium będzie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny pojazdu.

Jeśli nabywca nie ureguluje należności w ciągu do 3 dni od daty przetargu, wówczas wadium przepada. Sprzedawca nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.

 

 

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 27.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który został powołany Zarządzeniem Nr 31/2012 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 kwietnia 2012 roku przy Miejskim Ośrodku  Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele specjalistów z różnych instytucji zajmujących się problematyką przemocy, tj. pracownicy socjalni, Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Policji, Sądu, Służby Zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pedagodzy szkół: podstawowych i gimnazjalnych.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest koordynowanie i integracja działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  1. diagnozowanie problemu przemocy rodzinie;
  2. podejmowanie wszelkich działań w środowisku zagrożonym przemocą
    w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  4. rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
  6. ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym działań grup roboczych;
  7. omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia przez Zespół;
  8. prowadzenie pełnej dokumentacji z prac Zespołu: protokoły posiedzeń, sprawozdania z realizacji działań, wnioski itp.

IMG_3603-1 IMG_3601-1 IMG_3600-1 IMG_3598-1 IMG_3595-2

III Turniej Piłki Siatkowej Pracowników JOPS – informacja

Organizatorzy Turnieju informują, że aktualnie już nie przyjmuje zgłoszeń w sprawie udziału w Turnieju z uwagi na ograniczoną ilość uczestników. W związku z tym zapraszamy do udziału w roku przyszłym.

III TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ PRACOWNIKÓW JOPS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

plakat na www

Zaproszenie

Regulamin- Turniej Pracowników JOPS