imieniny: Aurelia, Ladysław
2016-09-25

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W TOMASZOWIE  LUBELSKIM

ogłasza w dniu  27 września 2016 r. o godzinie 1000

 

publiczny przetarg ustny

na sprzedaż używanego samochodu osobowego marki Matiz Daewoo 0.8 KAT

Nr rejestracyjny – ZMO 3906, Rok produkcji – 1999, Przebieg – 114 436 tys. km, Kolor – orange copper metalik

 

Warunki przetargu :

1. Cena wywoławcza brutto –  1.500,00 zł.

2. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej najpóźniej na godzinę przed przetargiem w wysokości – 200 zł.

3. Wysokość postąpienia nie mniej niż 15,00 zł.

4. Samochód można oglądać w dni robocze w godzinach od 10oo do 14oo, Papieża Jana Pawła II 12 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 84 665 97 94.

 5. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w każdym jego stadium bez podania  przyczyn.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim ulica Papieża J. Pawła II 12, pokój nr 6. Bliższe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 1, ul. Papieża J. Pawła II 12 lub telefonicznie pod nr 84 665 97 94.

 

Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać dowód osobisty oraz dowód wpłaty, a osoba reprezentująca osobę prawną dodatkowo stosowne pełnomocnictwa
i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

Wadium będzie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny pojazdu.

Jeśli nabywca nie ureguluje należności w ciągu do 3 dni od daty przetargu, wówczas wadium przepada. Sprzedawca nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.

 

 

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 27.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który został powołany Zarządzeniem Nr 31/2012 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 kwietnia 2012 roku przy Miejskim Ośrodku  Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele specjalistów z różnych instytucji zajmujących się problematyką przemocy, tj. pracownicy socjalni, Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Policji, Sądu, Służby Zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pedagodzy szkół: podstawowych i gimnazjalnych.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest koordynowanie i integracja działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  1. diagnozowanie problemu przemocy rodzinie;
  2. podejmowanie wszelkich działań w środowisku zagrożonym przemocą
    w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  4. rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
  6. ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym działań grup roboczych;
  7. omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia przez Zespół;
  8. prowadzenie pełnej dokumentacji z prac Zespołu: protokoły posiedzeń, sprawozdania z realizacji działań, wnioski itp.

IMG_3603-1 IMG_3601-1 IMG_3600-1 IMG_3598-1 IMG_3595-2

III Turniej Piłki Siatkowej Pracowników JOPS – informacja

Organizatorzy Turnieju informują, że aktualnie już nie przyjmuje zgłoszeń w sprawie udziału w Turnieju z uwagi na ograniczoną ilość uczestników. W związku z tym zapraszamy do udziału w roku przyszłym.

III TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ PRACOWNIKÓW JOPS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

plakat na www

Zaproszenie

Regulamin- Turniej Pracowników JOPS

Bus 500 plus w Tomaszowie Lubelskim

W czwartek 14 kwietnia 2016 r. do Tomaszowa Lubelskiego przyjedzie mobilny punkt informacyjny Programu Rodzina 500+.

Bus objeżdża gminy naszego województwa, aby dotrzeć do wszystkich, którzy potrzebują jeszcze informacji, pomocy i wsparcia w aplikowaniu o środki 500 plus.

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie będą odpowiadać na pytania, wyjaśniać wątpliwości.

Zainteresowanych zapraszamy od godz. 10.00 do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Papieża J. Pawła II 12 oraz od godz. 12.00 na Rynek Miasta.