imieniny: Grzegorz, Katarzyna
2016-02-13

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.
Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub domownika zakłada ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 r. poz. 1506).
W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek w tej sprawie.
Natomiast rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy którzy na podstawie dotychczasowych przepisów mają odprowadzane składki do ZUS, będą mogli wrócić do KRUS. Dla tej grupy czas na podjęcie decyzji wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw, tj. do 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który opłaca składki.
Składki za wyżej wymienione osoby do KRUS będzie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.
Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie dla opiekuna oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta.

Paczki żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących

xxx

       Stowarzyszenie „Nasze Miasto ” informuje, że pozyskało z Banku Żywności  w Lublinie produkty żywnościowe w formie paczek dla osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Tomaszów Lubelski.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osób najbardziej potrzebujących tj. spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

Stowarzyszenie „Nasze Miasto” informuje, że żywność będzie wydawana

od października 2015 r. do kwietnia 2016 r. cyklicznie w Tomaszowie Lubelskim
przy ul. Ściegiennego 57 (budynek Miejskiego Zarządu Dróg wejście od ulicy)

wyłącznie alfabetycznie (nazwiska) wg ustalonego poniżej harmonogramu:

09 luty 2016 r. – A – J

10 luty 2016 r. – K – O

11 luty 2016 r. – P – Ś

12 luty 2016 r. – T –Z (oraz osoby, które nie odebrały wcześniej).

w godzinach 9:00 – 14.30

Podstawą wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości

oraz dostarczenie skierowania z MOPS w Tomaszowie Lubelskim

O kolejnych terminach wydawania żywności informować będziemy na bieżąco.

Stowarzyszenie „Nasze Miasto”, zaprasza do udziału w cyklicznych działaniach dotyczących zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej

oraz warsztatach edukacyjnych.

bz

Stypendium szkolne – informacja

Stypendium szkolne

o charakterze socjalnym 2015/2016


(Uwaga ! Termin składania wniosków tylko do 15 września 2015 r.)

 

 

Zapraszamy mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego do składania wniosków o stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2015/2016.

Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto w rodzinie ucznia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2015 r.) należy składać w terminie od 01.09.2015 r. do 15.09.2015 rw Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Papieża Jana Pawła II 12 pok. 9.

 

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny bez względu na tytuł źródło ich uzyskania. Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większy niż 456 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.

 

Świadczenie przyznawane jest na wniosek:

  • rodziców (prawnych opiekunów)
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły lub kolegium.

Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Papieża Jana Pawła II 12 pok. 9 nr tel. 84 664 16 68

„Profilaktyka raka piersi” – Zaproszenie na spotkanie.

Lubelski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim serdecznie zapraszają mieszkańców miasta na spotkanie połączone z wykładem nt. „Profilaktyki raka piersi” oraz nauką samobadania piersi na specjalnie przeznaczonego do tego celu fantomach.
Zainteresowani tematem będą mogli określić konsystencję i wielkość znajdujących się w fantomach zmian podejrzanych -guzków.
Termin spotkania to 31 lipca 2015 r. (piątek) o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 57, sala konferencyjna nr 1.

STYPENDIA SZKOLNE – informacja

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2015/2016 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim Dział Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów prosi o zgłaszanie się do tut. Ośrodka pokój nr 9, celem wyrażenia zgody na zmianę decyzji przyznającej stypendium szkolne oraz dostarczenie faktur i rachunków.