imieniny: Jozef, Jeremiasz
2016-05-01

Bus 500 plus w Tomaszowie Lubelskim

W czwartek 14 kwietnia 2016 r. do Tomaszowa Lubelskiego przyjedzie mobilny punkt informacyjny Programu Rodzina 500+.

Bus objeżdża gminy naszego województwa, aby dotrzeć do wszystkich, którzy potrzebują jeszcze informacji, pomocy i wsparcia w aplikowaniu o środki 500 plus.

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie będą odpowiadać na pytania, wyjaśniać wątpliwości.

Zainteresowanych zapraszamy od godz. 10.00 do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Papieża J. Pawła II 12 oraz od godz. 12.00 na Rynek Miasta.

Program RODZINA 500+

500_plus

Akcja „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 22 lutego –

27 lutego 2016 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, a także Naczelna Izba Lekarska.

W dniach 22 lutego – 27 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem bądą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, natomiast w sobotę w godzinach 10.00-13.00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.
Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub domownika zakłada ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 r. poz. 1506).
W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek w tej sprawie.
Natomiast rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy którzy na podstawie dotychczasowych przepisów mają odprowadzane składki do ZUS, będą mogli wrócić do KRUS. Dla tej grupy czas na podjęcie decyzji wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw, tj. do 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który opłaca składki.
Składki za wyżej wymienione osoby do KRUS będzie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.
Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie dla opiekuna oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta.

Paczki żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących

xxx

       Stowarzyszenie „Nasze Miasto ” informuje, że pozyskało z Banku Żywności  w Lublinie produkty żywnościowe w formie paczek dla osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Tomaszów Lubelski.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osób najbardziej potrzebujących tj. spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

Stowarzyszenie „Nasze Miasto” informuje, że żywność będzie wydawana

od października 2015 r. do kwietnia 2016 r. cyklicznie w Tomaszowie Lubelskim
przy ul. Ściegiennego 57 (budynek Miejskiego Zarządu Dróg wejście od ulicy)

wyłącznie alfabetycznie (nazwiska) wg ustalonego poniżej harmonogramu:

09 luty 2016 r. – A – J

10 luty 2016 r. – K – O

11 luty 2016 r. – P – Ś

12 luty 2016 r. – T –Z (oraz osoby, które nie odebrały wcześniej).

w godzinach 9:00 – 14.30

Podstawą wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości

oraz dostarczenie skierowania z MOPS w Tomaszowie Lubelskim

O kolejnych terminach wydawania żywności informować będziemy na bieżąco.

Stowarzyszenie „Nasze Miasto”, zaprasza do udziału w cyklicznych działaniach dotyczących zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej

oraz warsztatach edukacyjnych.

bz