imieniny: Marta, Malgorzata
2017-02-22

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

Paczki Żywnościowe
DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

 

Polski Czerwony Krzyż informuje, że pozyskało z Banku Żywności w Lublinie produkty żywnościowe w formie paczek dla osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Tomaszów Lubelski.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazana dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności dla statusu osób najbardziej potrzebujących, tj. spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł. dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

Polski Czerwony Krzyż w Tomaszowie Lubelskim informuje, że żywność będzie wydawana od listopada 2016 r. do kwietnia 2017 r. cyklicznie

w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Kościuszki 24 (za budynkiem TOMSPIN)

wyłącznie alfabetycznie (nazwisko) wg ustalonego poniżej harmonogramu:

02 luty 2017 r. – A-J
03 luty 2017 r. – K-O
06 luty 2017 r. – P-Ś
07 luty 2017 r. – T-Z (oraz osoby, które nie odebrały wcześniej)
w godzinach 9:00 – 14:00

Podstawa wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości oraz dostarczenie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

O kolejnych terminach wydawania żywności informować będziemy na bieżąco.

Polski Czerwony Krzyż zaprasza do udziału w cyklicznych działaniach dotyczących zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

„Twój lepszy start”

ulotka-projekt

Angielski na zimę – bezpłatny kurs

01010902

Terminy wypłat świadczeń z MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelski informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych (500 plus) będzie realizowana od dnia 19.12.2016 r. Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie realizowana od dnia 20.12.2016 r.

Protokół z wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do przygotowania i realizacji projektu Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

protokol